1. Què és, Summem?


Per saber-ne mésGlossari

1. Qué és Summem ?
És el Projecte aprovat per la VII Assemblea, realitzada a Mataró l’abril del 2015, on s’acordà iniciar  un procés  d’actualització pedagògica, en totes les escoles i etapes, perquè el nostre alumnat pugui afrontar el seu futur d’acord amb el reptes que es trobaran en la vida real.


2. En quins aspectes es transforma l'escola?
El projecte posa l’alumne al centre del procés d’ensenyament i aprenentatge. 
Passa d’una estructura individualista a una estructura més flexible i oberta.

  Fins ara...   Amb SUMMEM
 Les matèries o assignatures eren independents entre elles.  Treballarem per Reptes o Projectes en què hi intervé més d’una matèria.
 El professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn.  El professorat planteja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i  proposa solucions.
 Treball individual.  Treball cooperatiu: individual i en grup.
 L’aprenentatge sovint queda centrat en estudiar continguts.  L’aprenentatge se centrarà en el procés d’entendre, pensar i aprendre  nous coneixements i fer-se capaç d’utilitzar-los en situacions específiques.
 L’aprenentatge es fa en una aula.  Diversos espais oberts per a l’aprenentatge.
 L’avaluació està centrada en exàmens escrits amb l’objectiu  de posar una nota.  L’avaluació serà un element més de l’aprenentatge. S’avalua tot el procés  amb l’objectiu de millorar i aprendre, no només per posar una nota.

3. Per què ha de canviar l'escola?
Perquè el món ha canviat i canvia constantment, les noves tecnologies ens faciliten l’accés a la informació.
Perquè gràcies els avenços científics  -com la neurociència i les teories de l’aprenentatge- coneixem millor alguns factors que ajuden a aprendre. Amb aquests canvis reforcem la nostra Missió i allò que ja donava sentit a l’Escola Pia:
Ajudar a créixer persones responsables, que tinguin capacitat crítica, que sàpiguen aprendre a aprendre constantment i a treballar en equip per saber buscar solucions, així com crear i participar cívicament en la societat.


4. És una moda?
No. Tenim certeses i bases sòlides per dir que el Projecte SUMMEM no és una moda. Els 7 principis de l’aprenentatge de l’OCDE i la publicació de la UNESCO “Repensar l’educació. Vers un bé comú mundial” i els estudis sobre les competències necessàries en el món del treball al segle XXI, en són alguns exemples. També els estudis més recents sobre neuroeducació així com experiències de tot el món que demostren resultats positius en introduir els canvis que suposa SUMMEM.

5. Quan s'aplicarà a la nostra escola?
Cada escola té el seu propi pla d’implementació,  segons les seves particularitats i necessitats; cada escola informarà les famílies del seu ritme d’aplicació. 
A nivell general, aquest és el camí que seguirem:
Curs 2015-16: 7 escoles ja han fet un pilotatge del Projecte: Olot, Sant Antoni, Luz Casanova, Calella, Caldes, Sitges i Granollers. 
Curs 2016-17: Totes les escoles s’incorporen al SUMMEM en, com a mínim, un curs. 
Les escoles pilot del curs anterior amplien la implementació del SUMMEM a un altre curs com a mínim.
Curs 2017-18 fins 2021: Procés de generalització  del Projecte en totes les escoles i etapes.


6. És un projecte temporal?
SUMMEM s’actualitzarà i renovarà contínuament segons les necessitats educatives que vagin sorgint, sense data de finalització.


7. Afectarà tots l’alumnat i tots els cursos?
Sí, després dels 6 anys d’implantació progressiva (2015 – 2021), tots els cursos d’Infantil, Primària i ESO estaran aplicant el Projecte SUMMEM.
A Batxillerat, de moment s’aplicarà al 1r curs i també a la Formació Professional.


8. Quins són els objectius?
L’escola ha d’ajudar a fer créixer un alumnat reflexiu, responsable, crític, autònom, respectuós, moral/ètic i compromès (actituds), que sàpiga comprendre, conèixer-se a si mateix, resoldre, recercar o investigar, cooperar, memoritzar, comunicar i expressar, que sàpiga aplicar els seus coneixements a diferents situacions, i autoregular-se emocionalment (habilitats), a més a més d’aplicar-ho a la vida real. 
Per això, les finalitats del SUMMEM consisteixen en l’aplicació de:
Metodologies Interdisciplinàries i globalitzadores.
Posar en pràctica i/o treballar conjuntament en un context real els coneixements de les diverses àrees del coneixement.
Ajudar l’alumnat a detectar problemes interessants i reals i a buscar-hi solucions.
Aprendre, des d’experiències locals, a traspassar-ho a situacions globals i generals.  
Treball i avaluació per competències.
Ajudar a transferir coneixements per ser capaços d’aplicar-los en contextos diferents i en un món en canvi constant.
Entendre millor el món i voler i poder ser capaç d’actuar-hi.
Situar, definitivament i clarament, les competències (també les vinculades amb el creixement personal, emocional i ètic) al centre de l’aprenentatge  i de l‘avaluació.
Connectar amb les vivències de l’alumnat i donar a l’aprenentatge un caràcter útil i pràctic.
Caràcter Inclusiu i col·laboratiu
Garantir el progrés de tots i cadascun dels alumnes, cadascú amb les seves característiques i estils d’aprenentatge.
Fomentar l’aprenentatge cooperatiu entre l’alumnat:  a fi d’aprendre millor i a la vegada aprendre a cooperar, a assumir responsabilitats individuals per a un fi col·lectiu, a ajudar l’altre i a treballar en equip.
Assegurar alhora el treball i l’aprenentatge individual.
Per fer-ho, el treball s’organitzarà en Itineraris d’Aprenentatge Interdisciplinaris (vegeu el glossari)


9. Què vol dir treballar en Itineraris d’Aprenentatge Interdisciplinaris?
Un Itinerari parteix d’una situació o d’unes preguntes a resoldre, que generen tot un treball de recerca de solució, integrant-hi tot tipus de coneixements i fent servir unes habilitats i unes actituds específiques.
En conseqüència, 
aquestes situacions, properes a la realitat de l’alumnat, seran les que l’orientaran cap al que necessita aprendre i donaran sentit al seu aprenentatge i al que fan a l’escola.
per a la resolució dels reptes, l’alumnat haurà de trencar amb l’organització escolar fragmentada en assignatures, i alhora es concreta en el treball de continguts provinents de les diferents àrees del coneixement, que ells mateixos hauran de relacionar. 
En la vida real, els problemes no es plantegen per àrees, sinó que fem servir continguts de diferents àrees i matèries, per a resoldre’ls i afrontar-los. 
Els Itineraris d’Aprenentatge poden estar plantejats com a Projectes, com a Problemes, com a Treballs de Recerca, o com a Projectes d’Aprenentatge Servei. (Vegeu glossari)

10. Com afecta aquest projecte al meu fill o filla?
SUMMEM ajudarà o farà que aprengui millor i que es prepari per a la vida real, sobretot en tres sentits:
Motivació: que trobi més sentit i utilitat al que es treballa a l’escola per a la vida real, actual i futura. Dóna sentit al per a què serveix el que aprèn i fa a l’escola. 
Saber treballar en equip: que augmenti el seu compromís amb aprendre, que assumeixi responsabilitats individuals i aprengui a treballar i col·laborar amb els altres.
Aprendre a aprendre i a pensar: que adquireixi l’hàbit de pensar i buscar solucions a diferents tipus de problemes. 
L’alumnat desenvolupa les capacitats individuals per poder afrontar reptes col·lectius.


11. Sabran treballar cooperativament?
Un dels principals objectius del SUMMEM és que l’alumnat aprengui a treballar de forma col·laborativa: 
L’alumnat aprendrà a acceptar reptes que exigiran responsabilitats individuals i de tot el grup, però que no responen a una estructura individualista i competitiva.
L’alumnat tindrà noves oportunitats i formes de participació, també els qui se senten més insegurs a l’hora d’actuar en activitats col·lectives.
Cada alumne podrà gaudir de la confiança en l’ajuda dels seus propis companys, i ell podrà ajudar els altres.
El professorat podrà atendre de forma molt més personalitzada, en grups més petits, i ensenyar a treballar junts.


12. Com comprovarem si amb el SUMMEM l’alumnat té millors resultats?
A partir d’un seguiment personalitzat i continu de cada alumne.
A partir de l’anàlisi conjunta de les proves oficials de competències a 3r i 6è de primària i quart d’ESO.
Incorporant una prova externa competencial a 2n d’ESO per part de la Universitat Ramon Llull.
Amb l’anàlisi de l’enquesta de satisfacció de centre, on intervenen professors, alumnes i famílies.
A partir de les aportacions de l’ Administració Educativa i del seu Servei d’Inspecció.


13. Com s’organitzaran els horaris?
L’horari escolar es dividirà entre les hores dedicades a SUMMEM i les hores destinades a les àrees instrumentals. 
En les franges horàries on es faci el SUMMEM, desapareixeran les àrees o matèries separades, i quedaran integrades en els Itineraris d’Aprenentatge. Normalment seran franges de 2 hores dins de l’horari lectiu  de Primària  i ESO. En l’Etapa d’Infantil el treball és ja molt més globalitzat. Això suposa un total de 7/8  hores a la setmana. La resta d’hores es treballarà per matèries separadament. 


14. Canvia la ràtio alumne/professor? 
En principi la relació alumne/a <> educadors/es serà exactament la mateixa que ara.
A l’ ESO es reorganitzarà el professorat de l’escola a fi que cada professor intervingui en menys grups, treballi de forma més integrada amb els altres, perquè puguin concentrar-se més en poques classes. Intervenint menys professorat en cada classe es podrà fer un seguiment més complert de cada alumne. 

15. Tindran un tutor o tutora? 
Cada alumne continuarà tenint el seu tutor o tutora, que continuarà vetllant per cadascun dels alumnes, dins i fora del SUMMEM.


16. Tindran deures?  
Els Itineraris d’Aprenentatge, com que es treballen de forma cooperativa, s’han de realitzar a l’escola, i difícilment es poden continuar fent a casa. 
Potser a vegades es podrà demanar alguna tasca de recerca i alguna activitat individual. 
Al marge dels Itineraris, els deures continuaran servint per consolidar rutines, crear hàbit de lectura, estudi, etc.  


17. Què hauran de fer les famílies a casa?
La principal tasca de les famílies serà interessar-se pel que passa a l’escola, conèixer el que està treballant l’alumnat i donar suport als educadors perquè l’alumnat vegi l’aplicabilitat del que estan fent i aprenent.
Si alguna vegada es treballa un projecte en el qual els pares poden aportar alguna cosa, serà bo fer-ho saber als mestres, i si es pot i es considera oportú, podran implicar-s’hi d’acord sempre amb l’Equip Educatiu. 


18. S’haurà de comprar llibres de text igualment?
Per desenvolupar els Itineraris d’Aprenentatge no es necessiten llibres de text. El professorat crearà aquests Itineraris i facilitarà el material necessari per portar-los a terme. 
Al marge dels Itineraris, cada  escola determinarà si es fan servir llibres de text o no.


19. Se seguirà treballant en la plataforma online?
Les TIC són una eina més per a l’aprenentatge dels alumnes. Les competències digitals són sense dubte un repte ineludible, i en conseqüència s’hi seguirà treballant de forma continuada i s’usaran com a mitjans que faciliten l’aprenentatge, segons els objectius que es marquin en cada Itinerari.

20. Com aprendran anglès?
L’anglès continuarà tenint un temps de dedicació exclusiva per assegurar-ne l’aprenentatge. A més a més, es farà servir en contexts reals, per usar-lo en Itineraris d’Aprenentatge.
Es reforçarà, doncs:
L’expressió oral i l’ús en contextos reals (defensa de la proposta, etc.)
L’expressió escrita i l’aplicació en textos que es realitzin per resoldre els reptes que es plantegin.

21. Com i què s’avaluarà?
L’avaluació  de SUMMEM té dues finalitats: posar una nota, com fins ara i durant el procés, però no sols a partir d’exàmens. 
L’avaluació també ha d’ajudar cada alumne a fer-se conscient d’allò que sap i d’allò que li costa.
S’avaluaran, bàsicament, competències, és a dir les actituds i habilitats de l’Estil Metodològic.

22. Aprovaran la Selectivitat o els exàmens oficials?
Estaran preparats per als exàmens oficials perquè les propostes  pedagògiques i didàctiques de SUMMEM estan en consonància amb les propostes del Departament d’Ensenyament i estem segurs que ajuden a aprofundir en els aprenentatges, les capacitats de raonament, sense menystenir la memòria i l’esforç de tot l’alumnat. 
SUMMEM i l’Escola Pia aposten per un aprenentatge integral, on la memòria i el coneixement es complementin amb les habilitats per afrontar els reptes de la vida real i l’esforç i per poder encarar amb èxit els estudis universitaris, i els estudis i pràctiques professionals. Per saber-ne més

23. Què passarà amb la memòria?
Els humans, sense memòria no podríem fer res.  No recordaríem el nostre nom, ni el camí de casa... ni com són els nostres pares. La memòria és molt important. Emmagatzemar la informació ens ajuda a sobreviure i a aprendre. Per això la memòria s’ha de treballar i posar a prova.
Durant molt anys, trobar nova informació era molt complex i tenir molta memòria era un avantatge social molt important. Durant segles s’ha relacionat memòria amb intel·ligència i la funció més important de l’escola era aprendre “coses” de memòria. 
Aquests darrers temps, la quantitat d’informació ha crescut tant que ningú no  pot arribar a acumular en la memòria ni una petitíssima part de tota la informació, ni tan sols la relacionada amb un sol tema.
La memòria continua sent important i cal treballar-la, però juntament amb la memòria cal treballar altres aspectes, tant o més importants: la capacitat de pensar, la de gestionar les emocions i  relacionar-se i esforçar-se. 


24. Així no tot és memòria? 
Sovint diem: els peixos neden, els ocells volen… i no diem: “els humans caminen”, sinó “els humans pensen”. Pensar ens fa humans. I pensar vol dir, aprendre a solucionar problemes, donar raons a favor o en contra d’una cosa, tenir una opinió, llegir textos complexos, fer una activitat mental que necessiti esforç, deduir, crear, avaluar, etc...
Si un alumne o una alumna, per exemple,  sap de memòria moltes dades històriques, però aquests coneixements no l’ajuden a interpretar millor el món, no podem considerar que aquesta persona hagi après de manera eficaç. 
Per això, sense menystenir en cap moment la memòria, volem reforçar molt la capacitat de pensar, relacionant els nous aprenentatges amb la vida real de l’alumnat. 25. Memòria i raonament…  Són suficients?
No,  a una persona amb molta memòria i que hagi après a raonar molt bé, encara li falta, com a mínim un altre tipus d’intel·ligència que l’ha d’ajudar a desenvolupar-se plenament, això com la capacitat de gestionar les nostres emocions i d'entendre, tractar i portar-se bé amb la gent que ens envolta.
Per això cal treballar les dimensions social, emocional i interior, i per això també  és important l’Aprenentatge Cooperatiu, on a més d’aprendre amb els altres, aprenem a cooperar: cooperar per aprendre i aprendre a cooperar. 


26. I amb tot això, on queda l’esforç? 
Pensar, raonar, exigeix un gran esforç. Però quan l’esforç no té cap recompensa, deixem de fer-lo. Tots, tant els petits com els adults. 
Els estudiosos del cervell diuen que buscar la solució a un problema d’un nivell de dificultat adequat, és agradable.  El cervell es recompensa amb una petita dosi de dopamina, una substància natural que genera plaer i motiva a continuar aprenent.
Però treballar problemes o bé massa fàcils o bé massa difícils, genera una sensació desagradable i desmotiva. 
Aquí rau el repte i la professionalitat dels mestres: estimular la capacitat dels alumnes, demanant-los tasques que els generin un repte, els estimuli a esforçar-se, i alhora els resulti possible de resoldre-les
L’esforç i l’afany de superació són importants, però la sobrecàrrega o la pressió excessiva desmotiven i acaben sent perjudicials per a un aprenentatge eficaç. Glossari
27. Assemblea
Reunió quadriennal de les Institucions Educatives, on es decideixen les Polítiques i Objectius a treballar pel conjunt de les Institucions en els anys següents.
En l’Assemblea hi ha representats dels diferents col·lectius de la Institució: alumnat, famílies, PAS, professorat i Equips Directius.
El procés d’Assemblea abraça tres moments: Avaluar la realització dels objectius del quadrienni anterior, Projectar els possibles objectius futurs i Concretar i Decidir les polítiques i objectius dels propers anys.


28. Escola Pilot
Són les escoles que, al llarg del curs escolar 20015-2016, han iniciat experimentalment, en un curs, la implementació del Projecte, per tal de detectar aspectes a canviar i/o millorar en el moment de generalitzar-lo


29. Grup Pilot
Són el conjunt de grups que inicien el Projecte, per primera vegada, dins de cada escola/etapa.


30. Estil Metodològic de l'Escola Pia Catalunya
Document on es concreten les finalitats educatives de l’Escola Pia de Catalunya aprovat en  l’Assemblea de l’any 2003. S’hi defineixen els fonaments metodològics de l’EPC a partir de tres  pilars: 1. Seqüència Didàctica, 2. Qualitat versus Quantitat, i 3. Treball en Equip. També es concreten les intencions educatives a partir de la definició d’unes Actituds i Habilitats que ajudin a desenvolupar la personalitat i a millorar la societat i que permetin a l’alumnat la construcció del coneixement. Finalment defineix les actituds i pautes d’actuació dels educadors i l’Organització de l’Aula i l’Escola.


31. Itinerari d'Aprenentatge
És una Seqüència Didàctica organitzada a partir d’una sèrie de tasques (individuals i en grup) que l’alumnat realitza de manera autònoma i cooperativa  fins a elaborar un Producte Final. Els continguts d’aprenentatge, de diferents àrees/matèries, serveixen, sobretot,  per aprofundir en el treball de les actituds i habilitats de l’Estil.


32. Treball per projectes
És una metodologia que parteix dels interessos de l’alumnat. L’objectiu és que l’alumnat reaccioni de manera reflexiva a partir d’allò que és nou en relació amb allò que ja coneixen, per poder-ho utilitzar en altres contextos i comprendre millor la realitat.
Fases: 1. Presentar (el professorat) o triar argumentant (entre alumnat i professorat) el tema que es vol o s’ha de treballar, 2.Planificar el treball a realitzar, 3. Dur a terme les activitats, 4. Avaluar el procés.


33. Aprenentatge Basat en la resolució de problemes
Metodologia enfocada a elaborar coneixement a partir d’una interacció de l’alumnat que reprodueixi el procés de l’aprenentatge autònom. Pretén l’aprenentatge de coneixements i habilitats a través del plantejament d’un problema o situació complexa.
Fases: 1. Definir i plantejar un problema o situació rellevant i versemblant., 2. Delimitar el problema, 3. Planificar i delimitar recursos i accions, 4.Treball individual, 5. Treball de grup.


34. Aprenentatge Servei
És una proposta didàctica que combina processos d’aprenentatge i processos de servei a la comunitat en un sol projecte, ben articulat, en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.
Fases: 1. Presentació / Reflexió, 2. Planificació, 3. Desenvolupament, 4.Avaluació.